5 mars 2016

Färre fel, fler funderingar.

Det finns fortfarande många som med emfas hävdar rätt eller fel i språk och språkbruk. Ett för mig något konstigt ställningstagande, eftersom språket dels är levande, dels helt beroende av dess brukare. Och brukarna förändras, så varför inte språket?
Språkets funktion är social, i dess vidare mening. Språket är en av metoderna för att
förklara och bevara, förmedla och utveckla samt sprida en social grupps kultur. Och tar du bort delen förmedla och utveckla är det inte så mycket med det språket.0
För mig finns två rörelser inom ett språk, den ena är att hålla ihop och förstärka och den andra är att förändra och förbättra. Språket är beroende av båda. Den första delen handlar om att stärka den sociala gruppens status, förhållande med andra. Dessutom är det viktigt att ge den egna sociala gruppen ett gemensamt uttryck - även detta för att synliggöra gruppens och dess roll i det stora hela. Den andra delen (förändringen) är del av anpassningen av gruppen gentemot alla andra, där alternativet stagnation inte är lyckosamt i något avseende. Ett helt stelt språk dör helt enkelt ut (och ofta den civilisationen med språket).
Förstå mig rätt, jag anser att det ska finnas regler och system för ett språk, det är bara viktigt att inte vara alltför rabiat i felsökandet.

Just läst en text som är lite mer än ett år gammal, om hur språkvårdare av idag ser på detta med pekpinnar inom språkbruket. Texten är publicerad hos Institutet för språk och språkminnen och berättar om utvecklingen de senaste åren inom språkvården. Mycket läsvärd.

Ur texten:
"Ola Karlsson har jobbat som språkvårdare i 18 år. Under den tiden tycker han att det har hänt mycket vad gäller synen på språkvård och språkrådgivning. Pekpinnarna har lagts undan och makten över språket har flyttats närmare språkbrukarna själva.
– Förr gick man mer efter språkregler och ordböcker. I våra rekommendationer i dag förhåller vi oss till både vad som är rimligast utifrån språkregler och språksystem och vad som är vanligast i det dagliga bruket. Det är hela tiden en balansgång däremellan."
Och som sammanfattning i slutet av artikeln.
"Och det är just i det enkla och begripliga som språkvården blir viktig. Även om det är språkbrukarna själva som till syvende och sist bestämmer över språket behövs krafter som verkar för att språket förblir användarvänligt för alla människor. Annars tappar språket sin funktion.
– Språket är ett redskap för att vi ska kunna kommunicera med varandra och vi behöver upprätthålla något slags språksystem för att det redskapet ska fungera. Utan ett sådant system blir det svårt att uttrycka och tolka språket."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar