21 november 2016

Att skaka om verkligheten.

Tidigare i höstas översatte jag på uppdrag en mycket intressant rapport från ett forskningsprojekt kring jämlikhet och lärande i förskolan. Ett relativt omfattande uppdrag, men också mycket intressant. Hur pedagogerna och andra som arbetar på förskolan agerar, interagerar och lär ut påverkar barnens syn på sig själva.

Projektet heter Shaking the habitual, direktöversatt till svenska ungefär Skaka om det vardagliga. Det grundar sig i den värdegrund som finns sedan ganska länge för förskola och skola i Sverige, så det är inget nytt. Dock slår detta multinationella samarbete snabbt fast att det visserligen finns exempel på skolor som arbetar inkluderande i alla aspekter, men att de exemplen är alldeles för få. Så här står det i inledningen av rapporten:


"En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en
som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för
vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen... .
... För att skapa möjlighet för mer bildning, möjlighet till nya erfarenheter och

reflektion kring hur vi kan skapa en förskola som aktivt och medvetet arbetar på allvar med det
demokratiska uppdraget deltar vi nu i ett internationellt projekt, vid namn Shaking the habitual"

Är fel grammatik rätt?
Mitt arbete var stundtals lite knöligt. Förutom att det handlade mycket om fackliga termer, fanns i rapporten direkta citat från deltagare. Citat där svenskan är talspråksmässig och ofta inte grammatiskt korrekt. Dilemmat är ju om även felaktigheter ska översättas som de är finns stora risker att rapporten uppfattas felaktigt. I huvudsak handlade det om att göra texten språkligt korrekt, samtidigt som att citaten också är korrekta. 

Förutom detta är rapporten mycket intressant, även i ett mer överfört, symboliskt sammanhang. För att förändra och förbättra något måste själva strukturen och organisationen vara med på och aktivt stötta förändringen. Och du kan inte kräva förändring hos andra, utan att förändra dig själv. Eller som rapporten delvis sammanfattas:

Att delta i projektet har gett pedagogerna möjlighet att distansera sig från sin egen vardagsverksamhet, gett dem energi, mod och strategier för att förändras och bli handlingskraftiga. Kort sagt har de de fått redskap att inte bara omskaka sina egna men också kollegornas och vårdnadshavarnas ”habituals”.


Vill du veta mer om Texter, Metoder och Inspiration på novikmedia.se? Klicka i så fall här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar